Hjem > Om foreningen > Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Beboerforeningen for området omkring Lystbådehavnen

 

 1. Foreningens navn er ”Beboerforeningen for området omkring Lystbådehavnen”. Foreningen er ikke partipolitisk.
 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser omkring miljøet i området. Det være sig både det sociale og fysiske miljø.
 3. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver beboer eller grundejer i området, samt repræsentanter for søsportsklubberne, som kan tilslutte sig  paragraf 2.
 4. For foreningens forpligtigelser hæfter kun dens egne midler og ingen af dens medlemmer personligt.
 5. Foreningen holder møder efter foreningens skøn.
 6. Medlemskontingentet vedtages af generalforsamlingen.
 7. Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Ud over disse vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.
 8. Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 i lige år – 3 i ulige å
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt
 9. Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt senest 14 dage før afholdelse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Generalforsamlingen er højeste myndighed og er beslutningsdygtig ved 2/3 af de fremmødte.
 10. Ekstraordinær generalforsamling varsles skriftligt 8 dage forud og afholdes senest 14 efter, at ¼ af medlemmerne skriftligt fremsender krav herom – vedlagt motivering herfor.Foreningen kan ophæves på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der varsles som for ordinære generalforsamlinger.
 11. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder dens midler en forening, som har til formål at bevare gamle huse og miljøer i Svendborg.